ศักยภาพของลุ่มน้ำแม่กลองและกลยุทธ์ในการจัดการฯ


ศักยภาพลุ่มน้ำแม่กลองและกลยุทธ์ในการจัดการฯ from Suchart Chantrawong

บรรยายโดย รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน คณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน
คณะวิศกวรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์

ที่มา : ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำแม่กลอง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

ไม่มีความคิดเห็น: